Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ, ԵԹԷ ՎԱՃԱՌԱԿԱՆՈՒԹԵԱՄԲ ԵՒ ԿԱՄ ՅԱՂԱԳՍ ԱՅԼՈՅ ԻՐԻՔ ԱՅՐՆ ՅԱՄԻՑԷ, ԵՒ ԿԻՆՆ ԱՅԼՈՒՄ ԼԻՑԻ

Յորժամ այր վասն պատճառի իրիք եւ կամ յաղագս վաճառի ի ճանապարհ երթեալ յամիցէ, անսալ արժան է կնոջն։ Ապա եթէ համբաւ չար գայցէ մահու եւ այլոց կորստեան, մի՛ լիցի այլում առն մինչեւ ստուգիցէ, թէ եւ յամել հասանիցէ ամս բազումս։ Ապա թէ եւ հաւաստի յաղագս մահուան բանն, մինչեւ յեւթն ամ մի՛ առցէ այր, ըստ սահմանի գերելոցն։ Իսկ եթէ նախ քան զսահմանն առն լիցի եւ կամ քան զստուգելն, եւ գայցէ այրն, իշխան է առնուլ զկին իւր, թէ եւ այնմ առն պսակ ոչ իցէ, եւ մանկունք իցեն։ Ապա եթէ ինքեան պսակ իցէ եւ հաւանիցի աղաչողաց, կամք իւր են հնազանդիլ կամ ոչ։

Ապա եթէ զկնի սահմանին եւ ճշմարիտ կարծեաւք սուտ մահուանն գայցէ, մի՛ առցէ զկին իւր, թէ ինքեան պսակ իցէ եւ այնմ առն չիցէ. ապա թէ այնմ առն իցէ եւ իւր չիցէ՝ առցէ, թէ եւ մանկունք իցեն։ Իսկ եթէ այնմ չիցէ եւ ոչ իւր, եւ յայնմանէ մանկունք իցեն, մի՛ առցէ, զի զկնի սահմանի դարձաւ։ Ապա թէ այսմ ոչ անսասցէ, հարցեալ զկինն՝ զոր ախորժէ՝ նմա լիցի, զի թերեւս այդպէս հակառակութիւնն լիցի լուծեալ։ Եւ պատշաճ յաղագս երիտասարդութեանն տեսեալ ի նա յանգեցուսցեն յերկուցն, եթէ անսան։ Զայդ տեսաք յաղագս այդոցիկ իրաւացի դատաստան։

Իսկ եթէ յամեալ այր յաշխարհ հեռի, թէ՛ վաճառականութեամբ եւ թէ՛ այլով պատճառաւ, եւ կին անդ առնուցու, եւ թէ չյամեալ արասցէ, կին նորա մի՛ լիցի առն այլում մինչեւ ցեւթն ամ, գուցէ զղջացեալ գայցէ։ Ապա թէ զկնի այնորիկ, իբր ստուգէ զամենայն ի ձեռն քահանայից, լուծցի յաւրինաց առն եւ այլում լիցի։ Այլ մի՛ նախ քան զայսոսիկ այլով պատճառաւ առն լիցի, թէ եւ յամել հասանիցէ բազում ամ, զի պատահի քսան ամ յամել նոցա, աւելի եւ պակաս. ստուգիւ եւ փորձիւ լիցի։ Իսկ եթէ զկնի սահմանի գայցէ, յորժամ առն լեալ իցէ կինն. մի իշխեսցէ առնուլ զնա ըստ դատաստանի, զի անարգեաց զպսակն աւրհնութեան։