Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ, ԵԹԷ ՈՉ ՅԱՅՏՆԻ ԱԽՏ ԻՑԷ ՈՒՐԿՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ԿԱՄ ԱՅԼ ԻՆՉ ԱՅՍՊԻՍԻ, ԽԵԼԱԳԱՐՈՒԹԵԱՆ, ՊՈՌՆԿՈՒԹԵԱՆ ԿԱՄ ԱՅՍԱՀԱՐՈՒԹԵԱՆ, ՈՐՈՎՔ ՈՉ Է ԹՈՂՈՒԼ ԶՄԻՄԵԱՆՍ ԿԱՄ ԹՈՂՈՒԼ, ԱՅԼ ՄԻԱՅՆ ՅԻՄԱՐՈՒԹԵԱՄԲ ԶՄԻՄԵԱՆՍ ԹՈՂՈՒՆ

Եթէ այր, անպատճառ, յաղագս պակասամտութեան ընդ վայր յածելով, թողու զկին՝ ոչինչ զնորա հոգալով, եւ կինն համբերէ ի վեր քան զեւթն ամ, եւ բազում անգամ, որ կնոջն են, յանդիմանեն եւ կոչեն, եւ նա ոչ կամի, եւ հաւաստեն, թէ ոչ է հնար, ի բերանոյ նորա խնդրիցեն՝ կա՛մ առնուլ զկինն եւ կա՛մ հրաման լինել արձակման, եւ զկնաթողացն ապաշխարել. եւ այլ կին ոչ իշխէ առնուլ, որչափ կենդանի է կին նորա, – եւ այս դատաստան ամենայն անպատճառ կնահանից լիցի, – եւ կամ կին խղճացեալ՝ հրամայիցէ։ Նոյն լիցի դատաստան եւ յաղագս կնոջն, եթէ ըստ այդմ ախտի պատահիցի։