Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ, ԵԹԷ ՔԻՆՈՒ ՎԱՍՆ ԱՅՐ ԿՆՈՋ ԱՆԿՑԻ ՅՈՒՐԱՑՈՒԹԻՒՆ, ԵՒ ԿԱՄ ԿԻՆ ԱՌՆ

Իսկ եթէ այր, քինու կնոջ, անկցի յուրացութիւն, զղջացեալ՝ կամաւորի ապաշխարութիւն կնոջն լիցի եւ ակամայի՝ առն։ Ապա եթէ անզեղջ կացցէ, արիւն նորա, ըստ իրաւանց, ի կնոջէն խնդրեսցի գնով, հանդերձ ապաշխարութեամբ, եւ դատաստան նորա Տեառն լիցի։ Նմանապէս՝ եթէ կինն անկցի։

Եւ եթէ զիւրովին երթայցէ, եւ կամ խեղդիցի այր եւ թէ կին, նոյն լիցի դատաստան։ Ըստ դատաստանի կանոնաց կարծեմ եւ խափանել զամուսնութիւն զերկրորդ։