Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԱՌՆ ԵՒ ԿՆՈՋ ԶՄԻՄԵԱՆՍ ՍՊԱՆՈՂԱՑ

Եթէ այր զկին սպանցէ յաղագս պոռնկութեան, արեան դատաստան լիցի բաւանդակ, զի ի Տեառնէ արձակել հրամայեցաւ եւ ոչ սպանանել. եւ թէ ըստ այլ պատճառի ի չարութենէ բարուց՝ կրկին տուժիցի։ Իսկ եթէ կին զայր դեղաւք սպանանէ եւ կամ այլ աւրինակաւ, նոյն լիցի դատաստան։

Բայց մի՛ ոք զապաշխարութիւն հայցիցէ ի գիրս դատաստանի, զի այդ կանոնաց է եւ ոգւոյ, իսկ սա՝ մարմնոյ, եւ ապաշխարութիւն յաղագս տուգանին թեթեւ լիցի։ Եւ զի ոչ անըմբոն կարծեմ եւ զոգւոյ դնել դատաստան երբեմն, որպէս եւ նա՝ զմարմնոյ։