Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՅԱՆՑԱՒՈՐ ԻՇԽԱՆԱՑ ԱՌ ԹԱԳԱՒՈՐՍ, ԵՒ ԱՅԼՈՑ՝ ԱՌ ՆՈՍԱ

Եթէ իշխան եւ այլք ի թագաւորական տանէ յանցաւորք թագաւորին լիցին, եւ կամ այլ նուաստք՝ իշխանի, ըստ դատաստանի է զկնի յանցաւորացն մահու զորդիս եւ զեղբարս ի ժառանգութիւն նոցա կացուցանել, եւ մի՛ պատճառաւ հարց որդիքն զրկիցին, եթէ համաբարոյք նոցա չիցեն. զի իւրաքանչիւր ի մեղս իւր մեռցի ըստ տէրունական հրամանին։