Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՇԻՆԱԿԱՆԱՑ

Ազատ յԱրարչէն եղեւ մարդկայինս բնութիւն, այլ ծառայել տերանց յաղագս պիտոյից եղեւ հողոյ եւ ջրոյ։ Եւ զայս պատշաճ կարծեմ դատաստան, զի թողեալ զտէրունիսն՝ ազատ է ուր եւ կամիցի կալ։ Ապա թէ այսմ ոչ ներէ ոք ի տերանցն եւ բռնադատէ զգնացեալսն անդրէն դառնալ, զկնի մահուան հաւրն ազատ են որդիքն ծնեալ այլուր եւ ոչ անդ։