Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ՄԱՆԿԱՆՑ

Սպանութիւն ի մանկունս եղեալ, եթէ որ սպանն ի վեր քան զերկոտասան ամն է, իբր զկատարեալ արիւն լիցի եւ ըստ այնմ տուժիցի, իսկ խոնարհաց քան զայդ, որպէս մետասանից եւ տասնամենից, կէսն լիցի, իսկ ի վայր քան զտասն՝ յերիցն մին լիցի մասն։ Եւ զի թէպէտ յայլ յանցանս հնգետասանից ի խոնարհ հրամայէ զմեղս մանկութեանն մի՛ յիշել կանոնք, յաղագս արեան այդպէս իրաւունս համարեցաք։

Եւ թէպէտ բնաւ յամենայն դատաստանս ի տեղիս տեղիս կարծի արտաքոյ կանոնաց եւ ընդդէմ, որպէս յաղագս արանց եւ կանանց ի դատաստանս, սակայն ի քննութենէ վարդապետաց զյիշատակն ունելով՝ համարձակեցաք։