Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՄԱՆԿԱՆՑ, ԵԹԷ ԳՐԱՒՈՒ ՊԱՏՃԱՌԱՒ ԶՄԻՄԵԱՆՍ ՇԱՐԺԵՆ Ի ԲԱՐՁԱՆՑ Ի ԽՈՆԱՐՀ ՎԱԶԵԼ, ԵՒ ԸՆԴ ԴԺՈՒԱՐՍ, ԵՒ ԸՆԴ ՁԻՒՆՍ, ԵՒ ԸՆԴ ԱՅԼ ԻՆՉ ԱՅՍՊԻՍԻՍ ԳՆԱԼ

Եթէ յասացելոցդ եւ յայդպիսեացդ պատահի մանկանց, ամքն ըստ սպանմանն դատիցի՝ շարժողին, եւ կէս վնասու լիցի, թէ մահ լիցի, մանաւանդ թէ վնասեալն առաւել լիցի ամաւքն, ապա թէ խոնարհ՝ կիսու կէս լիցի, որպէս մետասանամենից եւ տասնամենից. եւ այլ եւս խոնարհագոյնքն նովիմբ դատեսցին։ Զի որպէս կանոնք ըստ վարդապետաց չարդարացուցանէ բնաւին զայդոսիկ, նաեւ՝ ոչ դատաստան։ Եւ թէ կատարելոց իրդ լիցի, դովիմբ դատեսցի։