Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱՑ ՎՆԱՍՈՂԱՑ ԶՄԻՄԵԱՆՍ Ի ՊԱՏՃԱՌՍ ՎԱՅՐԱՊԱՐ ԳՐԱՒՈՒՑ

Սովոր են երիտասարդք վայրապար զմիմեանս շարժել՝ բառնալ ինչ ծանունս, որպէս քարինս եւ այլս այսպիսիս, եւ վնասիլ եւ վնասել զմիմեանս։ Եթէ որ շարժեացն ինչս եդ ի գրաւու յայտնի, եւ յայնմանէ ոք պատրեալ վնասեցաւ, կէս վնասու արեան լիցի, ըստ որում բանիւ յանցոյց, մանաւանդ թէ պատրեալն ամաւք առաւել իցէ, եւ խափանածոյն եւ բժշկութեանն տուժիցի։ Եւ զայս եդաք, զի մի՛ վայրապար մահ լիցի։