Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԳԻՆԱՐԲՈՒԱՑ ԵՒ ՆՈՑՈՒՆՑ ՎՆԱՍՈՒՑ

Ի գինարբուս վնաս ինչ եղեալ, ըստ հոգեւոր մեր աւրինաց մի՛ լիցի յաղագս այնորիկ ինչ ներել, զի նախ արբեցութիւնն դատի։ Եւ թէ անդ զմիմեանս ի մարտնչելն բեկանիցեն եւ կամ խեղիցեն, հաւաստի դատ լիցի, եւ բժշկութեանն եւ խափանածոյն տուժիցի. եւ եթէ մահ գործի՝ տեսցի պատահումնն. թէ մախանաւք, եւ կամ վրիպմամբ, եւ կամ այլաւք այսպիսի՞ւք իցէ, յերկո՞ւցն շարժեալ եղեւ, թէ միոյն առաւելեաց, եւ այնպէս վճիռն հատցի եւ գին արեանն տուժեսցի։ Եւ գինարբուացն կցորդութիւնն դատիցի հաւաստի, եւ նոցայն ընդ նմին լիցի տոյժն. եւ թէ ի զգայութեանցն ինչ վնասիցի, ըստ այնմ եւ դատն լիցի։ Բայց զի ըստ Աւրինացն մահու են իսկ արժանի, այլ զի խրատ ի ձեռս առցեն եւ ըստ Աւետարանիս ապրիցին։ Զայդ պատշաճ վարկանիմք դատաստան։ Եւ զայդ նախախնամաբար գործիցեն, զի թէ չիցէ երկիւղ նոյն գործոյ չարի, մի՛ լիցի խրատ, բայց միայն տոյժ եւ ապաշխարութիւն։