Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՇՆԱՑՈՂԱՑ ԵՒ ԱՅԼՈՑ ՉԱՐԱԳՈՐԾԱՑ

Յորժամ յայտնի չար գործ շնացողաց ընդ առնակնոջ, վրէժ լիցի դատաստանաւ։ Եթէ կամաւք եւ կոչմամբ կնոջն իցէ, եւ եթէ լրբութեամբ առն պղծի, մի անգամ եթէ բազում անգամ, եւ այսու եթէ պարտաւորի այրն վնասիչ, ըստ Աւրինացն մահու արժանի է, այլ ըստ Աւետարանիս փրկանաւք լիցի արիւնն, ընդ [նմին] հարցի եւ կամք կնոջն, եւ այլն։ Բայց այլք ի դատաւորաց արժան վարկան հատանել զառականս այդոցիկ եւ զանասնապղծի եւ զարուագիտի. այլ ներէ աւրէնք զայդ իսկ զպատուհաս կանոնական եւ փրկանաւք։ Եւ դոքա լիցին, եթէ հարկ ինչ իցէ դատաստանի։

Եթէ յայլազգեաց պատահի, եւ ընդ ձեռամբ մեր իցեն, հատանելն իրաւացի է։

Իսկ եթէ ընդ այրւոյ շնայցէ, եթէ խաբիցէ առնուլ կին, եւ կամ ի կնոջէն իցէ պատճառն, եթէ բռնադատելով զայդ դատեալ եւ պարտաւոր ցուցեալ, այրն տուժիցի ըստ աւրինակի կիսոյ խաւսեցելոյ կուսին, եթէ առցէ կին եւ թէ ոչ զպարտեալն այրի։