Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԲԱՄԲԱՍԱՆԱՑ ԶԿԱՆԱՅՍ

Եթէ ոք առնուցու կին եւ ատիցէ, եւ ստութեամբ բամբասիցէ ոչ լինել կոյս, խոստովանութեամբ ճշգրտեալ կնոջն եւ այլոց կանանց գիտութեամբ, խրատիցի այրն գանիւ եւ տուժիցի հարիւր սիկղ ըստ Աւրինացն, համեմատեալ ընդ մերս, եւ նորին լիցի կինն, եւ մի՛ արձակիցէ զամենայն ժամանակս։ Ապա թէ ճշմարտիցի բանն, եւ ոչ գտցին կուսութիւնք աղջկանն, մահ ըստ Աւրինացն։ Եւ առ մեզ լիցի. առնն արձակել, եթէ կամիցի, եւ պահել՝ եթէ հաճոյ իցէ, եւ ոչ հրապարակիցէ, զի բազում ինչ վրիպանաւք գործի կուսից, եւ զի ոչ ի տան առն եղեւ անարգութիւնն։ Եւ այրն, եթէ արձակէ, իշխան է առնուլ կին, եւ կինն՝ այր, զի ոչ ընդ աւրինաւք առն շնացաւ։ Ըստ լրման եւ ճշգրտելոյ եղիցի մեզ այս դատաստան։ Եւ թէ ոչ կամիցի առնուլ ըստ սուտ բամբասանացն, եւ այնորիկ ցուցեալ է տուգանքն յայլսն։