Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԳԱՒԱՌԱՑ ԵՒ ԳԻՒՂԻՑ ԵՒ ՆՈՑՈՒՆՑ ԻՐԱՑ

Ի գաւառս ոսկեհանս գտեալ յամենայն սահմանս իշխանաց, արքունի լիցի, իսկ արծաթ՝ թագուհեաց. եւ ի կամս նոցա է մասնաւորել նոցա կամ ոչ։

Այլ պղինձ եւ երկաթ եւ այլք ի նմանեաց սոցին՝ իշխանաց իցէ մեծամեծաց, պարգեւաւք թագաւորաց. նմանապէս եւ՝ աղ եւ բաւրակ, նաւթ եւ կուպր, ապակի եւ այլ ինչ այսպիսի։

Իսկ ակն եւ մարգարիտ արքունի լիցի, եւ այլ ինչ՝ ի պատուաւորաց։

Իսկ ձիւթ, եւ խունկ, եւ դեղնախունկ, գղթոր եւ մազտաքէ, ղարիկոն եւ սակամունի եւ այլք այսպիսիք, որք վաճառին եւ շահին, տասանորդիցին իշխանաց։

Իսկ պտուղ ամենայն, գտեալ ի մայրիս իւրաքանչիւր սահմանաց, նոցին լիցի շինականաց։ Իրաւացի է տասանորդել աւտարացն ի կթել պտղոյն, որ ոչ իւրեանց իցէ, այնոցիկ, որոց իցէ սահմանն, եւ ըստ խնդրոյ նոցին կամաւք եղիցի։ Այսպէս եւ՝ փայտ ի շինուած, եւ խոտ յարաւտ, եւ ի հնձել, եւ հող ի վարել։

Այլ գետք, յորոց հոսին սահմանաց՝ ոչ է, բայց առ որ հասանեն։

Եւ որսք իւրաքանչիւր նոցա լիցին, առ որս անցանեն. եւ յաւտարաց որսացեալ՝ տասանորդիցի, որոյ եւ իցէ սահմանի։ Նմանապէս եւ ի մայրեաց հանեալ որս այնոցիկ տասանորդիցի, որոյ եւ իցէ սահմանն։ Ըստ այսմ եղիցի եւ ծովու որս, ըստ որում յայլսդ։