Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԳԻՒՏԻՑ

Եթէ պատահիցի ումեք գտանել յանդաստանի, կամ յայլ ինչ ի կալուած իւր, կամ ի շինել զտուն իւր, ոսկի կամ արծաթ ի գանձուց, եթէ նմանութեամբ գիտասցեն, թէ յառաջնոց թագաւորաց է, արքունի լիցի եւ գտողին տասանորդիցի՝ յաղագս տեղւոյն եւ գտանելոյն՝ կրկին, ապա թէ գտանելն միայն իցէ, պարզաբար տասանորդիցի, եւ տեղւոյն տեառնն կրկինն լիցի։ Իսկ եթէ կարծիցի նախարարի ուրուք, եւ թէ այլոց փարթամաց, եթէ յազգէ նոցա իցեն, որոց անկ իցէ ժառանգութիւնն՝ նոցա լիցի, եւ տասանորդիցի արքունի, եւ գտողին, եւ տեղւոյն. թէ չիցէ իւրեանց։ Ապա թէ ի դէպ իցէ իւրոց նախնեացն լինել, տասանորդիցի արքունի։ Եւ եթէ ի վարձկանաց ոք իցէ գտողն, ոչ կարծեմ իրաւացի տասանորդել, այլ մասնաւորել։