Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԿՌՈՒՈՂԱՑ ԵՒ ԽԼՈՂԱՑ ԶՄՈՐՈՒՍ

Եթէ կռուիցին արք, եւ մին պատահի անկատար լինել եւ յանդգնեալ փետտիցէ զմորուս կատարելոյն, դատաստան լիցի. կրկին մասամբ զհերսն հատանել եւ գանիւ ըստ արժանւոյն կսկծեցուցանել, մանաւանդ զի զպատուաւոր անարգեաց։ Ապա թէ բռնագոյն եւ կամ պատուաւոր յանդգնեալն իցէ, միոյ զգայութեան տուգանի կէսն լիցի ի տուգանս։ Եւ այդ առ այդ լիցի, զի այլոց աւրինակն ցուցեալ է կռուոյ դատաստանաց։