Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՎՆԱՍԵԼՈՑ ՇԻՆԱԿԱՆԱՑ Ի ՏԵՐԱՆՑ ԱՌԱՒԵԼ, ՔԱՆ ԶՍՈՎՈՐԱԿԱՆՆ ԼԵԱԼ ՀՐԱՄԱՆ

Եւ թէ աւելի, քան զաւրէնն, անգթաբար հրամայիցէ գործել, եւ այնու վնաս մահու հասցէ ի տերանց ընդ հարկիւ անկելոց, պարտապան լիցի արեան դատաստանի գերագունից տերանց, եւ ըստ արժանւոյն զապաշաւանս ցուցցեն խոնարհութեամբ, եւ զայլսն ի վնասից՝ զբժշկութեան եւ զխափանածոյն հատուսցեն, եւ յանբժշկելեացն՝ զտուգանս։