Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԶՔԱՀԱՆԱՅՍ ԱՆԱՐԳՈՂԱՑ

Կարգեցին առաքեալքն եւ եդին հաստատութեամբ, եթէ մի՛ ոք անարգեսցէ, եւ անգոսնեսցէ, եւ արհամարհանաւք կալցի զքահանայն, թէ եւ կարի ոք յանարգաց իցէ. գիտասցէ, զի զԱստուած անարգէ, զի Աստուծոյ սպասաւոր է ձեզ ի բարիս, եւ համարս տացեն ընդ ոգւոց ձերոց. ո՞չ գրեալ է՝ զիշխան ժողովրդեան քոյ մի՛ բամբասիցես։

Եւ զայս դատաստան եւ որ նախ քան զսա երբեմն թէ եւ սակաւ ինչ գրեցաք, այլ երկրորդել յաւժարեցաք այժմ յառաքելական կանոնաց՝ ցուցանելոյ աղագաւ զմեծութիւն պատժոցն անարգողաց քահանայից, զի դատել զոյգ է զնոսա ընդ աստուածանարգս՝ իրաւացի դատաստանաւ. ըստ այնմ՝ որ զձեզ անարգէ, զիս անարգէ։ Եւ որ չիցեն՝ եւ այն իսկ ըստ արժանւոյն ցուցաւ։