Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԴԱՏԱՒՈՐԱՑ

Կարգեցին առաքեալքն եւ եդին հաստատութեամբ, եթէ որք են յաշտիճան դատաւորութեան եւ իշխան են առնել դատաստան, եթէ թիւրիցէ եւ աչառիցէ երեսաց, եւ պարտաւորիցէ զարդարն եւ արդարացուսցէ զպարտաւորն, մի՛ եւս կացցէ ի կարգի դատաւորութեանն եւ պատուհասեալ կշտամբիցի, զի ոչ իմացաւ զգրեալսն աստուածային ձեռամբն յԱւրէնսն Մովսիսի, եթէ մի՛ խոտորեցուսցես զիրաւունս ի դատաստանի եւ կաշառ ի վերայ իրաւանց մի՛ առնուցուս։

Ի դատաստանէ դատաւորացս, ի կանոնական հրամանացս ուսաք՝ մի շնորհ յաշտիճանսն լինել եւ եկեղեցւոյ զդատողութիւնն. եւ եթէ արտաքոյ իրաւանց եւ աչառանաւք վարիցի, անկցի յայնմ շնորհէ։ Զի գոն եւ դատաստանք դատաւորաց ի վեհիցն քան զնոսա՝ գիտողացն զիրաւունս Աւրինացն։