Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍԱՑ ԵՒ ՔԱՀԱՆԱՅԻՑ, ՈՐ ԶՊԷՏՍ ԺԱՌԱՆԳԱՒՈՐԱՑՆ ՈՉ ՏԱՅՑԵՆ

Եպիսկոպոս ոք կամ երէց, ի ժառանգաւորացն, որ կարաւտ իցեն, եւ ոչ տայցէ նոցա զպէտս, որոշեսցի իբրեւ զսպանող եղբաւր իւրոյ։

Լուիցեն զկանոնականս դատաստան հարք միաբանաց, զի զանգութ բարսն ընդ սպանողս կարգէ, եւ այդմ դատաստանի բազում կան վկայք։