Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԶԾԱՌԱՅՍ Ի ԺԱՌԱՆԳԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ ԱԾԵԼ ՆՇԱՆԱԿ

Զծառայս ի ժառանգաւորութիւն ընդունել առանց կամաց տերանցն՝ ոչ հրամայեմք, ի տրտմութիւն ստացողացն, քանզի տանց կործանումն այս գործէ։ Ապա եթէ երբէք արժանի երեւեսցի ծառայն առ ի ձեռնադրութիւն աշտիճանի, որպէս Ոնէսիմոսն երեւեցաւ, եւ թողացուսցեն տեարք իւր, եւ ազատեսցեն, եւ ի տանէն ի բաց առաքեսցեն, եղիցի։

Դատաստան կանոնացս հրամայէ զայսոսիկ պահել անգայթակղ զեկեղեցին, զի մի՛ պատճառաւ բարեպաշտութեան վնաս ինչ գործիցեն եւ տեղի տայցեն չարախաւսաց զմէնջ։