Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԳՈՂՈՑ ԵՒ ԱՒԱԶԱԿԱՑ ԵՒ ՆՈՑՈՒՆՑ ՄԵԾԱՐՈՂԱՑ

Գողք կամ ասպնջական իւր, ըստ կամաց եկեղեցւոյն, զնոսա մահու մատնել արժանի լիցի, զի հնացեալ աւազակն եւ իւր հացամեծարքն միշտ լինին ի մահ դատապարտեալք։ Զայդր զկնի պարտ է դատաւորին հետեւել։

Եւ զայս մարդագողոց եւ աւազակաց ասէ եւ ըստ Աւրինացն հրամայէ ի մահ դատապարտել, նաեւ՝ զկամակից հացտուն. եւ ըստ եկեղեցւոյ աւրինաց եւս կարգէ։

Բայց զկնի կանոնաց եւ այդ եւս ցուցեալ է դատաստան։