Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԱՌԵՒԱՆԳԱՑ

Զառեւանգ, թէ եւ որդիս ծնցի, եւ հայր, եւ մայր, եւ աղջիկն չկամիցին, մի՛ ինչ վնաս կրիցէ ի չարագազան հոգւոյն, անդրէն դարձուցանել։

Յայտ է, թէ պսակեալ եւ թէ առանց պսակի ընդ բռնապսակսն է արտաքոյ կամաց։ Եթէ ձեռնհաս իցեն, անխիղճ է անդրէն դարձուցանել եւ կամաւք պսակել։ Իսկ եթէ յետոյ կամեցան, ապաշխարութեամբ կարգեսցի, որպէս եւ զայս ցուցեալ է կանոնաց։ Եւ այդ ճշմարիտ դատաստան է եկեղեցւոյ։