Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԾԱՌԱՅԻՑ ԱՌՆԼՈՎ ԸՍՏ ԱՒՐԻՆԱՑՆ

Եթէ պատահի քրիստոնէի գնել ծառայ քրիստոնեայ, ըստ Աւրինացն՝ վեց ամ ծառայել եւ ելանել յեւթներորդ ամին։ Եղիցի մեզ՝ յորժամ ըստ գնոյ իւր ծառայեսցէ, ելցէ ազատ։ Եթէ ինքն միայն մտեալ իցէ, միայն ելցէ, եթէ կնաւ հանդերձ մտեալ իցէ, ելցէ եւ կինն ընդ նմա։

Ապա թէ տէր իւր տացէ նմա կին, եւ ծնանիցի նմա ուստերս եւ դստերս, կինն եւ որդիքն տեառն նորա եղիցին, եւ նա միայն ելցէ. փրկանաւք ելցեն եւ նոքա։ Ապա եթէ պատասխանի տուեալ ասիցէ ծառայն՝ սիրեցի զտէր իմ, եւ զկին իմ, եւ զորդիս իմ, եւ ոչ գնասցէ յազատութիւն, տարցէ զնա տէր իւր յեկեղեցի Աստուծոյ եւ քահանայիւք, եւ հաւատարիմ վկայիւք, եւ գրով առցէ զնա ծառայ յաւիտեան։ Եւ մի՛ յաղագս այնորիկ փոյթ կալցէ, եթէ եւ կարիցէ ազատ լինել, զի ըստ առաքելոյ՝ Տերամբ կոչեցեալ ծառայն ազատ Տեառն է։