Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՀԱՐԿԱՆՈՂԱՑ ԶՀԱՅՐ ԿԱՄ ԶՄԱՅՐ

Որ հարկանէ զհայր կամ զմայր իւր, մահու մեռցի։

Այդոքիկ ըստ Աւրինացն։ Նմանապէս կանոնք լիցին մահու չափ ապաշխարել։ Իսկ դատաստան այս լիցի. եթէ յանզգայութեան եւ ի մանկութեան գործէ, ներելի է ծնողացն, ապա թէ յանդգնութեամբ եւ արհամարհանաւք՝ իշխան լիցին ծնողքն, յետ բազում անգամ խրատու, առաջի քահանայից եւ ծերոց հրաժարիլ ի նմանէ եւ տարագրել ի ժառանգութենէ։ Ապա թէ զղջացեալ ըստ կամաց նոցա դարձցի ապաշխարութեամբ արժանապէս, ընկալեալ լիցի դարձեալ։