Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՄԱՐԴԱԳՈՂՈՑ

Ով ոք գողասցի յորդւոցդ Իսրայելի եւ վաճառիցէ զնա, եւ գտցի առ նմա, մահու մեռցի։

Իսկ մեզ փոխեալ լիցի այսպիսի լրմամբ. եթէ քրիստոնեայ գողացեալ զքրիստոնեայ վաճառէ յայլազգիս, եւ յայտ չար գործն գայցէ, յաղագս ապաշխարութեանն հասանելոյ մի՛ մեռցի մահու, այլ ի բանտ արկեալ՝ երաշխաւորաւք զառեալ գինն յղիցէ եւ դարձուսցէ զվաճառեալն. ապա թէ չիցէ հնար՝ անզղջիցն լիցի խրատ, զգինն ի գողացելոյն տացեն տեարս, եւ խրատեալ յաչս՝ արձակիցեն։