Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԿԱԳՈՂԱՑ

Եթէ կագիցին արք երկու, եւ հարկանիցէ ոք ի նոցանէ զընկեր իւր քարիւ կամ բռնցի, եւ ոչ մեռանիցի, այլ դնիցի ի մահիճս, եթէ յառնիցէ այրն եւ շրջի ի ցպոյ արտաքոյ, անպարտ լիցի՝ որ եհարն, բայց զխափանածոյ նորա եւ զբժշկութեան նորա տուժեսցի։

Այդ դատաստան լրմամբ յԱւրինացն ասացաւ, եւ մեզ զնոյն ամբողջ պահելի է։ Եւ մեռելոյն ապաշխարութիւն լիցի։