Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԶՅՂԻ ՀԱՐԿԱՆԵԼՈՅ ԶԿԻՆ Ի ԿՌՈՒԵԼՆ ԱՐԱՆՑ

Իսկ եթէ կռուիցին արք երկու եւ հարկանիցեն զկին յղի, եւ ելանիցէ սաղմնն աննկար, կէս վնասու տուժեսցի, որչափ ինչ արկանիցէ նմա այր կնոջն, եւ տացէ աղաչելով։ Ապա եթէ կերպարանեալ իցէ, տացէ անձն ընդ անձին։

Յայտնի է եւ դատաստան աստուածային ըստ սահմանի, ապա եթէ ոչ մի է նկարեալն եւ աննկարն ըստ յուսոյ առնն ծնանիլ կնոջն, զի թէ եւ բազում միջոց է նկարելոյն եւ աննկարին։ Եւ տացէ անձն ընդ անձին. եւ այս դատաստան փոխեալ տուգանաւք եւ ապաշխարութեամբ վճարեսցի, որպէս յայտնեալ է դատաստանաւք թագաւորացն, համեմատելով ընդ այնոսիկ։