Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԾԱՌԱՅԻՑ ԵՒ ԱՂԱԽՆԱՑ ՀԱՐՈՒԱԾՈՑ Ի ՏԵՐԱՆՑ

Իսկ եթէ հարցէ ոք զակն ծառայի իւրոյ կամ զաղախնոյ իւրոյ եւ կուրացուսցէ, արձակեսցէ զնոսա ազատս փոխանակ ական նոցա։ Եւ եթէ զատամն ծառայի իւրոյ կամ զաղախնոյ իւրոյ թափեսցէ, արձակեսցէ զնոսա ազատս փոխանակ ատաման նոցա։

Թերեւս եւ աստուածային Աւրէնքս զայլ եւս զգայութիւնս եւ զանդամս զուգահաւասար սմին հրամայիցէ նմանապէս ելանել ծառայիցն եւ աղախնաց։ Եւ այս դատաստան անփոփոխ կացցէ մեզ յԱւրինացն առ հաւատացեալս։ Իսկ եթէ յայլազգեաց իցէ ծառայն եւ աղախինն, վաճառիցէ որքան արժէ՝ պակաս եւ կամ ընդ կէս գնոյ, ըստ որում ի դէպ իցէ դատաստանի իրաւամբք։ Սակայն իշխան լիցի թէ եւ ոչ կամիցի վաճառել։