Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ, ԵԹԷ ՀԱՐԿԱՆԻՑԷ ՑՈՒԼ ԶԱՅՐ ԿԱՄ ԶԿԻՆ

Իսկ եթէ հարկանիցէ ցուլ զայր կամ զկին, եւ մեռանիցին, ցուլն քարկոծ լիցի, միս նորա մի՛ կերիցի, եւ տէր ցլուն անպարտ լիցի։

Եւ այս դատաստան ըստ Աւրինացն հաստատուն մեզ կացցէ։ Զենեալ զցուլն՝ զքարկոծելոյ լցցէ տեղի, եւ վաճառեալ յայլազգիս զմիսն՝ զգինն յաղքատս տայցեն, եւ հաստատուն լրմամբ իսկ ասացաւ՝ եւ տէրն անպարտ լիցի։

Ապա թէ ցուլն հարկանող իցէ յերէկն եւ յեռանդն, եւ բողոքեալ իցէ տեառն նորա, եւ նորա չիցէ ի միջոյ բարձեալ, եւ սպանանիցէ զայր կամ զկին, ցուլն քարկոծ լիցի, եւ տէր ցլուն առ նմին մեռցի։ Իսկ եթէ փրկանք անկանիցի ի վերայ նորա, տացէ փրկանս ընդ անձին իւրում ըստ ամենայնի, որչափ ինչ արկանիցեն նմա։ Եւ եթէ զուստր կամ զդուստր հարկանիցէ, ըստ նմին աւրինակի արասցեն նմա։

Եւ այս իրաւունք փրկանաւք մեզ սահմանիցի ըստ Աւրինացն եւ ոչ մահուամբ, զի զողորմութիւն պատճառաւ Աւրէնքն ընդ ստուգութեանն խառնէ։ Եւ զի ցուցեալ է փրկանքն իր գինս արեան ի դատաստանս թագաւորացն։

Իսկ եթէ զծառայ կամ զաղախին հարկանիցէ ցուլն, երեսուն կրկին սատեր արծաթոյ տացէ տեառն նորա, եւ ցուլն կոծ լիցի։

Զգին ծառային այդոքիւք նշանակէ տալ, եւ ցլուն ցուցեալ է։ Սակայն ըստ դատաստանի քրիստոնեայն եւ յայլազգին ընտրութիւն լիցի։

Ապա եթէ բեկանիցէ եւ կամ խափանիցէ ի զգայութեանցն, եւ չիցէ գիտակ վնասու ցլուն, անպարտ լիցի տէրն նորա. իսկ եթէ բողոքեալ իցէ, եւ չիցէ ի միջոյ բարձեալ, տուժեսցի զբժշկութեանն եւ զխափանածոյն։ Եւ այս յիւրաքանչիւրսն լիցի դատողութեամբ։