Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ, ԵԹԷ ՀԱՐԿԱՆԻՑԷ ՑՈՒԼ Ի ՍՐԲՈՑ ԿԱՄ ՅԱՆՍՐԲՈՑ ԿԵՆԴԱՆԵԱՑ ԵՒ ՍՊԱՆԱՆԻՑԷ

Իսկ եթէ հարկանիցէ ցուլ զկով կամ զոչխար կամ այլ ինչ այսպիսի եւ սպանանիցէ, իբր զի ոչ գիտէր զցուլն հարկանող, զկէս գնոյն տուժիցի, եւ փոքրագոյն կենդանի սպանեալն իւրում տեառն լիցի, իսկ մեծն բաժանիցի, յորժամ զոյգ զգինն ունիցին, եւ վաճառիցի հարկանողն։ Իսկ եթէ բողոքեալ իցէ, եւ չիցէ ի միջոյ բարձեալ, զբաւանդակն տուժիցի։ Նոյն լիցի եւ յանսուրբսն, այսինքն՝ ի բեռնակիրսն։