Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ, ԹԷ Ի ԲԵՌՆԱԿՐԱՑ ԿԱՄ ՀԵՂՁՈՒՑԱՆԵԼՈՎ ԵՒ ԿԱՄ ՈՏԻՒՔ ՀԱՐԿԱՆԵԼՈՎ ԶՄԻՄԵԱՆՍ ՍՊԱՆԱՆԻՑԵՆ ԵՒ ԿԱՄ ՎՆԱՍԻՑԵՆ

Եթէ ձի, կամ էշ, կամ ջորի հեղձացունելով եւ կամ ոտիւք զմիմեանս սպանանիցեն եւ կամ այլ ինչ վնասիցեն, եթէ գիտելով տեառնն զխստութիւն իւրոյն եւ ոչ զգուշացաւ՝ զբաւանդակն տուժեսցի, ապա թէ անգիտանալով՝ զկէս վնասուն։ Նոյն լիցի եւ այլ ինչ ի կենդանեաց, եթէ սպանանիցեն եւ կամ վնասիցեն։