Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ, ԹԷ ՅԱՍԱՑԵԼՈՑ ԿԵՆԴԱՆԵԱՑԴ ԿԱՄ ԽԱԾԱՆԵԼՈՎ ԵՒ ԿԱՄ ԸՆԴՈՏՆԵԼՈՎ ՍՊԱՆԱՆԻՑԷ ԶԱՅՐ ԿԱՄ ԶԿԻՆ, ԶՈՒՍՏՐ ԿԱՄ ԶԴՈՒՍՏՐ, ԶԾԱՌԱՅ ԿԱՄ ԶԱՂԱԽԻՆ

Եթէ բողոքեալ իցէ՝ զբաւանդակն տուժեսցի, եւ կամ ոչ զգուշացոյց. ապա եթէ անգիտանալով եւ կամ զգուշացուցեալ՝ զկէս վնասուն եւ մահուանն։ Իսկ թէ ոչ վնասիցի եւ կամ ոչ մեռանիցի, զխափանածոյն եւ զբժշկութեանն տուժեսցի. գիտելով եւ ոչ զգուշացուցանելով՝ զբաւանդակն, եւ ոչ գիտելով եւ զգուշացուցեալ՝ զկէսն։

Իրաւացի կարծեմ յամենայնսն յոչ վնասեալսն եւ յոչ մեռեալսն զխափանածոյն եւ զբժշկութեանն տուժել։

Իսկ զապաշխարութիւնսն յամենայնսն տեսցեն վարդապետք, զի աստ միայն զդատաստանին փութամք հատուցանել զիրս, զի հարկաւորաբար զիւրն հայցէ գիրս դատաստանի։