Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԳՈՂՈՑ ԱՐՋԱՌՈՅ ԵՒ ՈՉԽԱՐԱՑ, ԻՇՈՑ ԵՒ ՆՄԱՆԵԱՑ ՆՈՑԱ

Իսկ եթէ գողասցի ոք արջառ կամ ոչխար, սպանցէ կամ վաճառիցէ, հինգ արջառ ընդ արջառոյ տուժիցի եւ չորս ոչխար՝ ընդ ոչխարին։ Ապա թէ ոչինչ գտանիցի նորա, վաճառիցի փոխանակ գողութեանն իւրոյ։ Իսկ թէ ըմբռնեսցի, եւ գտցի ի ձեռս նորա գողաւնն, յարջառոյ եւ յիշոյ մինչեւ ցոչխարն կենդանի, կրկին տուժեսցի։

Յայտնի է այս դատաստան, զի զկորուսեալսն հինգ եւ չորս հրամայէ հատուցանել, եւ զոչ կորուսեալսն՝ միայն կրկին։ Եւ զայս իրաւունք Աւրինաց ըստ այսմ պահեսցուք։