Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԳՈՂՈՑ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ

Զեկեղեցւոյսն գողացեալ, եւ կորուսեալ եւ կամ վաճառեալ, որ ոչ իցէ դարձ, հինգերորդ հատուսցէ, եւ զոչ կորուսեալսն՝ կրկին։ Եւ զապաշխարութիւն եցոյց կանոնք։