Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԱՒԱՆԴԻՑ

Իսկ եթէ ոք ընկերի իւրում արծաթ տայցէ եւ կամ այլ ինչ կարասի զիւր յաւանդ, եւ գողանայցեն ի տանէ առն, եթէ գտցի որ գողացաւն՝ կրկին տուժեսցի, ապա թէ ոչ գտցի որ գողացաւն, մատիցէ տէր տանն առաջի Աստուծոյ եւ երդուիցի, թէ իւր չէ նենգեալ ամենեւին զաւանդ ընկերի իւրոյ։ Ըստ ամենայն վնասակար բանի՝ յարջառոյ, եւ յիշոյ, եւ յոչխարէ, եւ ի հանդերձոյ, եւ յամենայն կորստենէ, որում վնասակար առնիցեն, որ զինչ իցէ՝ առաջի Աստուծոյ եկեսցէ դատաստան երկոցուն, եւ որ ոք ի նոցանէ ըմբռնիցի ի ձեռն Աստուծոյ, կրկին տուժիցի ընկերին իւրում։

Անփոփոխ եւ զայս դատաստան պահելի է։ Գողն գտեալ՝ կրկին տուժեսցի։ Եւ երդմանն ցուցեալ է ի մեզ աւրինակն. եւ երդուեալ՝ ոչ տուժի։ Եւ որ ոք ըմբռնի՝ կրկին տուժի. կամ զի սուտ երդուաւ, եւ յայտ եղեւ, եւ կամ զի ոչ երդուեալ՝ ցուցաւ սուտ լինել, իսկ միւսն՝ զի զրպարտող եղեւ սուտ։