Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՊԱՀԵՍՏԻՑ

Եւ թէ տացէ ոք ընկերի իւրում էշ, կամ եզն, կամ ոչխար, կամ այլ ինչ անասուն ի պահեստ, եւ բեկցի, կամ մեռցի, կամ գերի վարեսցի, եւ ոչ ոք գիտասցէ, երդումն Աստուծոյ լիցի ի մէջ երկոցուն. եթէ նենգանաւք ինչ չիցէ գնացեալ ամենեւին ընդ աւանդ ընկերի իւրոյ, ապա յանձն առցէ տէր նորա, եւ մի՛ տուժիցի։ Իսկ եթէ գողութեամբ գողանայցի ի նմանէ, տուժեսցի տեառն նորա։ Ապա թէ գազանաբեկ լինիցի, ածցէ զնա վկայ ի գէշ անդ եւ մի՛ տուժեսցի։

Յոյժ իրաւամբք եւ զայս կալցուք դատաստան, զի ի պահեստ տալ վարձու է։ Յաղագս որոյ զգողաւնն հրամայէ տուժիլ, իսկ զաւանդն՝ ոչ եւս։