Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԳՐԱՒԻՑ

Եթէ ոք ի գրաւ առնուցու զուրուք զտուն, կամ զայգի, կամ զհող, կամ զայլ ինչ այսպիսի, եւ պատահի յամիլ, զգլուխն որքանութեան առեալ անվաշխ՝ անդրէն դարձուցանիցէ զգրաւն։ Եւ թէ լիցի աւելի կերեալ, եւ զայն եւս հատուսցէ։ Եւ զոր ինչ ծախեալ իցէ ի նմանէ, ի գլուխ իւր համարիցի, յորժամ յաղագս անձեռնհասութեանն տեառն չիցէ դարմանեալ զգրաւ իւր։ Դոյնպէս լիցի, եթէ ինչ ի կենդանեաց իցէ։

Եւ թէ ինչ ի հանդերձից իցէ գրաւն եւ ի նմանեաց նորա, եւ մաշիցէ, ի գլուխն իւր լիցի պակասեալն։

Եւ զոսկեղէն եւ զայլ ինչ այսպիսի զգողացեալ եւ զկորուսեալ, եթէ չիցէ իւր նենգեալ եւ երդմամբ հաստատիցէ, իւրում տեառն լիցի, ապա թէ իւր նենգեալ իցէ եւ կորուսեալ՝ չորեքպատիկ հատուսցէ։ Իսկ եթէ ի ձեռին իցէ, եւ ստիցէ, կրկին տուժիցի։ Իսկ յաւարի տարեալն՝ իւրում տեառն լիցի։

Զծառ հատեալ եւ զցանկ այրեալ զայգւոյ, զտան եւ զայլ ինչ զվնասու զգրաւի, եթէ տեառն պատճառաւ իցէ՝ իւրում տեառն լիցի, ապա եթէ առ ում գրաւն է՝ այնմ լիցի։

Զվայրապար վնասեալն եւ զբեկեալն յանասնոց՝ ի գլուխ իւր կալցի, եւ զհասարակաց զմեռեալն՝ իւրում տեառն։

Եթէ Աւրէնքն զգրաւ ոչ տայ աւթել, ո՞րչափ եւս հրաժարեցուցանէ ի վաշխից գրաւից։