Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԶՊՏՈՒՂ ԵՒ ԶԱՅԼ ՀԱՍՍ ԿԵՐՈՂԱՑ ԶԵԿԵՂԵՑՒՈՅ

Եւ մարդ, որ յանգէտս կերիցէ զսրբութիւնսն, յաւելցէ ի նոյն զհինգերորդ մասնն եւ տացէ զսրբութիւնն ցքահանայն։ Եւ մի՛ պղծեսցեն զսրբութիւն սրբութեանց Իսրայելի, զոր զատուցին նոքա Տեառն, եւ ածիցեն ի վերայ իւրեանց անաւրէնութիւն յանցանաց՝ ուտելով իւրեանց զսրբութիւն սրբութեանցն, զի ես եմ Տէր, որ սրբեմ զնոսա։

Աստուածային դատաստանս նշանակ անփոփոխ մեզ կացցէ յեկեղեցի։