Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՎԱՃԱՌՈՂԱՑ ԵՒ ԳՆՈՂԱՑ ԶԵՐԿԻՐ

Եթէ աղքատասցի եղբայր քո, որ ընդ քեզ իցէ, եւ վաճառիցէ ի կալուածոց իւրոց, եւ եկեսցէ մերձաւորիչն, որ մերձաւոր իցէ նորա, եւ փրկիցէ զվաճառ եղբաւր իւրոյ։ Ապա թէ չիցէ ուրուք մերձաւորիչ, եւ ձեռնհաս իցէ, եւ գտանիցի նմա բաւական փրկանաց իւրոց, եւ համարիցի զամս վաճառին իւրոյ եւ հատուսցէ կարողն առնն, որում վաճառեաց նմա, եւ դարձցի ի կալուածս իւր։ Ապա թէ ոչ գտցի ի ձեռին նորա բաւական առ ի հատուցանելոյ նմա, եղիցի վաճառ նորա այնմ, որ ստացաւն զնա, մինչեւ յամն թողութեան իւրոյ, եւ ելցէ յամին թողութեան եւ դարձցի անդրէն ի կալուած իւր։

Ըստ Աւետարանին հրամանաց առաւելութիւն ի Տեառնէ հրամայեցաւ յամենայնս, նմանապէս եւ՝ յիրս դատաստանի։ Եւ զի ո՛չ առաւելութեամբ այժմ եւ ո՛չ հաւասարութեամբ վարիմք, պարտ է մեզ ընդ փրկանաւք լինել։ Եթէ վասն աղքատութեան ի կալուածոյ վաճառէ, եղիցին ընդ փրկանաւք յազգատոհմէ իւրմէ մինչեւ յեւթն ամ։ Ըստ Աւրինացն զեւթն ամն եդաք, բայց առաւելուլ որքան կար է՝ արժան է, զի ոչ թողու ազատ ըստ Աւրինացն, զոր ի դէպ էր թողուլ նման Աւրինացն ազատս։ Իսկ եթէ ոչ կարիցէ փրկել յեւթն ամին, եւ անդ հաստատիցի վաճառն։ Ապա թէ ըստ այլոյ պատճառի վաճառն իցէ, ի նմին ամի հաստատիցի։