Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՎԱՃԱՌՈՂԱՑ ԵՒ ԳՆՈՂԱՑ ՏԱՆ

Եթէ վաճառիցէ ոք տուն բնակութեան ի պարսպաւոր քաղաքի, եղիցին փրկանք նորա մինչեւ ի կատարել տարւոյ աւուրցն վաճառին իւրոյ. աւրաթուի լինիցի փրկանք նորա։ Ապա թէ ոչ փրկիցի մինչեւ լնուցու տարի նորա ողջոյն, հաստատիցի տունն, որ իցէ ի պարսպաւոր քաղաքի, հաստատութեամբ ստացողին իւրոյ յազգս իւր, եւ ելցէ ի թողութեանն։

Եւ զվաճառս փարթամաց եթէ ոմանց աղքատաց վաճառէ սահմանաւ, վասն ողորմութեան դարձուցանելի է ըստ պայմանին։

Իսկ տունք, որ յաւանս իցեն, որոց պարիսպ ոչ գուցէ շուրջանակի, ընդ անդս երկրի համարեսցին, եւ հանապազ ընդ փրկանաւք լիցին, եւ ի թողութեանն ելցեն։

Եւ զայս դատաստան այսպէս առցուք. զի թէպէտ եւ ամ թողութեան ոչ է առ մեզ, սակայն զամսն փրկանաց հաստատուն կալցուք, պակասեալք յառաւելութենէ. նմանապէս եւ՝ զաւուրսն։