Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՔԱՀԱՆԱՅԻՑ ՎԱՃԱՌՈՂԱՑ ԵՒ ԳՆՈՂԱՑ ԶՏՈՒՆ ԵՒ ԶԱԳԱՐԱԿ

Եւ ի քաղաքս Ղեւտացւոց տունք, որ ի քաղաքս կալուածոց նոցա իցեն, ընդ փրկանաւք լիցին հանապազ ի մէջ Ղեւտացւոցն։ Եւ որ ոք փրկիցէ ի Ղեւտացւոց անտի, ելցէ վաճառ տանց քաղաքաց կալուածոց նոցա ի թողութեանն, զի տունք քաղաքաց Ղեւտացւոց՝ կալուածք նոցա են այն ի մէջ որդւոցն Իսրայելի։ Եւ ագարակքն, զատուցեալք ի քաղաքս նոցա, մի՛ վաճառեսցին, զի կալուած յաւիտենական է այն նոցա։

Պարտ է եւ զայս դատաստան այսպէս իմանալ. զի քահանայք զտուն բնակութեան իւրեանց վաճառել իշխան լիցին առ քահանայս, եւ միշտ ընդ փրկանաւք լիցին, առաւելութեամբ, քան աշխարհականաց վաճառք։ Եւ ագարակք եւ այլ ստացուածք, զատուցեալք յեկեղեցիս, մի՛ վաճառեսցի, զի կալուած յաւիտենական է այն նոցա։ Ըստ այսմ եղիցի եւ այս իրաւունք, թէ եւ ամ թողութեան առ մեզ ոչ է։ Նաեւ յամենայն դատաստանդ ծախք ստացողին տեսցին ի փրկելն։