Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԱՆԱՍՆՈՑ ՎԱՃԱՌԱՑ

Եւ զչորքոտանիս վաճառեալ՝ երից վկայից առաջի հաստատիցէ զայսոսիկ, զի մի՛ գողաւն իցէ, եւ մի՛ հնակաղ, եւ մի՛ հնահազ, եւ մի՛ գիշերակոյր, եւ մի՛ անգնալի ի կամրջի, եւ մի՛ հարկանող ոտիւք։ Յայսցանէ գտեալ ի բեռնակիրս, բայց ի գողաւնէից, մինչեւ յամ մի անդրէն դարձցի, կամ ի գնոյն անկցի ըստ արժանւոյն, եւ կամ տեառն հաստատիցի։ Իսկ գողաւնն յամենայն ժամ դարձցի. եւ եթէ յայտնեալ՝ առաջինն առցէ տէր, եւ զգինն ի վաճառողէն առցէ՝ որ գնեացն։ Այլ արտաքոյ այսմ պատճառաց՝ մինչեւ յեւթն աւր փորձի, վճիռ հատցի, եւ թէ ոչ դարձուսցէ՝ հաստատեալ լիցի վաճառն։ Իսկ վաճառողին նոյն կացցէ սահման ըստ արժանւոյն վաճառել։ Եւ յայլսն զնոյն պահել ի վաճառսն զսահման, որպէս վաճառողին, նմանապէս եւ գնողին։