Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԿՈՎՈՒ Ի ՎԱՃԱՌ

Նմանապէս եւ յաղագս զկովս վաճառել զայլսն վկայիւք հաստատիցէ ընդ այսոսիկ, զի ազգաւ յիւրաքանչիւր ամի ծնանիցի, եւ յաղագս սոցին՝ յամի դարձցի. ըստ արժանւոյն զգինն հաստատելով եւ կամ տեառն լինելով։ Եւ յայլսն փորձիցի եւթն աւր։