Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՄԵՂՈՒԱՑ Ի ՎԱՃԱՌՍ

Եւ մեղուք վաճառեալ յաշնան ըստ մեղեր, զոր ունին, հաստատիցի սերկանն։

Իսկ ըստ պիտոյից անկշիռ վաճառեալ եւ կամ կշռաւ նովին փեթակաւ եւ առեալ արտաքս եւ պակաս գտեալ, լցցի կշիռն ի վաճառողէն, ապա թէ ոչ՝ մի՛ լիցի այդ պատիր վաճառ։ Իսկ առաւել գտեալն, ո՛չ յոյժ եւ ո՛չ խաբէութեամբ, մի՛ դարձցի, զի յուսոյ դորին գնէ։

Եւ գարնան սերմանոց վաճառեալ եւ եդեալ ի մեղուոց, մինչ ի տասն աւր կամ քսան փորձի. վճիռ վկայիւք հաստատիցի, որպէս զի մտանելն եւ ելանելն ուղիղ ցուցցի, հաստատիցի վաճառն։ Ապա թէ թիւրութեան յաւուրսն վճռին կարծիս լիցի զոդութեան եւ մահու առաջնորդին, ի վաճառողն դարձցի։ Զկնի կարծեացն բառնալոյ աւուրցն՝ գնողին այդպիսի վնասդ լիցի։ Ի կերակրոյ մեռեալն եւ յամին անպտուղ եղեալն՝ գնողին լիցի։