Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՎԱՃԱՌՈՅ ԱՄԱՆԱՑ

Եւ կարաս վաճառեալ եւ գնեալ՝ հաստատիցի, յորժամ լցեալ ողջ զարկեալն պահիցէ գինի յամին։ Ապա եթէ կարծեաւք բեկման ի թրծմանէ իցէ, եւ զգինին կորուսցէ, միմիայն զկարասն գործողն առցէ, այլ եւ զկէս վնասուն տուժիցի։ Ապա թէ անկարծիս ի բեկմանէ իցէ, եւ ի թաղելն եղեւ կարծիսն, անտոյժ լիցի վաճառողն։ Այլ եթէ յայդմանէ երկբայեսցի, զամանն միայն վաճառողն տուժիցի։

Այդ ըստ այդմ լիցի ի փոքունս եւ ի մեծամեծս։