Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՎԱՃԱՌՈՂԱՑ ԵՒ ԳՆՈՂԱՑ ԶՊՏՈՒՂ ԱՅԳԵԱՑ ԵՒ ԶԱՅԼՈՑ ԱՐՄՏԵԱՑ

Վաճառել եւ գնել բազմաց պատահի զպտուղս յամի՝ յուսով շահի։

Եթէ լիցի պակասել, արժան է վաճառողին ամբողջ զգլուխն պահել՝ ոչ միայն յաղագս յուսոյն, այլ եւ վասն աշխատութեանն։ Եւ թէ շահիցի, որ չիցէ խաբէութեամբ, մի՛ զղջացեալ վաճառողն դարձուսցէ, զի վաճառք յաջողմամբ բազմապատիկ շահս տան։ Սակայն աւուրք փորձի երեք վկայիւք լիցի տասն աւր. եւ կատարածն ցուցաւ ըստ իրաւանց։