Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԸՍՏ ԳԼԽՈՅ ՀԱՏՈՒՑՄԱՆՑ ՋՐԱՂԱՑԱՑ ԵՒ ԱՅԼՈՑ ԱՅՍՊԻՍԵԱՑ

Եւ զայսպիսիս ըստ գլխոյ առեալ՝ վկայիւք հաստատիցէ։ Շահիլն անզեղջ իցէ տուողին, եւ մի՛ տացէ փոխանակ շահի տուգանս։

Եւ իւր լիցի պատրաստել զկազմածն ամենայն եւ վնասք՝ ըստ կարգի իրացն եղեալ, իսկ յանպատրաստութենէ եղեալ՝ առողին լիցի՝ ի քար, ի նաւ, յերկաթ եւ յայլն ամենայն եւ գողացեալն։

Իսկ այրեալն, եթէ ի պատճառս տեառն իցէ՝ նմա լիցի, եւ եթէ ի պատճառս առողին՝ նմա լիցի։

Ըստ այդմ դատիցի եւ այլ ամենայն այդպիսիս, որ ինչ միանգամ եւ իցէ։