Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԿԱՆԱՆՑ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹԵԱՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ

Եւ կանանց մեռելոց նոյն լիցի դատաստան, որպէս եւ արանց զկնի մահուան. եթէ չիցեն ուստերք եւ դստերք, իբրու թէ ծնեալ իցէ ուստերս եւ դստերս, եւ մեռեալ, եւ թէ՛ ի բնէ անժառանգ իցէ եւ թէ՛ ընդ պսակին փութով վախճանեալ կուսութեամբ, սակայն յայդոսիկ զանազանի դատաստանն։

Արդ, ըստ նմանութեան արանց, թէ ուստր իցէ, նա ժառանգիցէ զմաւրն, ապա թէ չիցէ՝ դուստրն, եւ թէ չիցէ դուստր՝ եղբայրն, եւ թէ չիցէ եղբայր՝ հաւրեղբայրն, եւ թէ ոչ հաւրեղբայր իցէ, ի ցեղէ հաւրն ժառանգէ մինչեւ ի չորրորդ զարմն։ Ապա թէ հայր իցէ, հայրն ժառանգէ, եւ այլն՝ զոյգ է միմեանց։ Իսկ եթէ ծնունդք իցեն մաւրն, ամենայն ինչ նոցա է, որպէս եւ հաւրն ժառանգութիւնն։ Ապա թէ մեռանիցի մանուկն, ժառանգութիւնն հաւրն եղեւ, ոչ անդրադարձի առ մայրն իբր ժառանգութիւն։

Ապա թէ մայրն եւս մեռանիցի, եւ հայր իցէ մաւրն, երկուցն լիցի ժառանգութիւնն՝ հաւր մանկանն եւ հաւր մաւր մանկանն. նախ զպատշաճ հոգւոյ նորա տալով՝ յերկուս բաժանիցի։

Իսկ եթէ ի բնէ անժառանգ իցէ, ժառանգութիւնն հաւրն լիցի, եւ թէ ոչ հայր՝ այլոց ժառանգաւորացն լիցի, որպէս ցուցեալ է։ Իսկ առն դանգ լիցի վասն ի միասին կենակցութեանն։ Ապա թէ չիցեն միաւորեալք, եւ մեռանիցի կինն, մի՛ լիցի առն եւ ոչինչ ի կնոջէ, զի որպէս ոչ է տիրեալ մարմնոյ նորա, նոյնպէս ոչ տիրէ ընչից նորա։ Նոյն լիցի եւ կնոջն։ Ապա թէ ամուսնացեալ իցէ, թէ եւ սակաւ ժամանակ, նմանապէս դանգ լիցի առն։ Եւ զի որպէս զհաւրն ժառանգելով որդին՝ մայրն դանգ առցէ, նոյնպէս զմաւրն ժառանգելով որդին՝ հայրն դանգ առցէ։