Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԱՐՀԱՄԱՐՀՈՂԱՑ ԶՔԱՀԱՆԱՅՍ ԵՒ ԶԴԱՏԱՒՈՐՍ

Եւ եթէ վրիպեսցի ի քէն բան ի դատաստանի ի մէջ արեան եւ արեան, եւ ի մէջ դատաստանի եւ դատաստանի, եւ ի մէջ գրգռութեան եւ գրգռութեան, եւ ի մէջ հակառակութեան եւ հակառակութեան, բան դատաստանի ի քաղաքս քո, յուրացեալ ելցես ի տեղին, զոր ընտրեսցէ Տէր Աստուած քո անուանել զանուն իւր անդ։ Եւ երթիցես առ քահանայս Ղեւտացիսն եւ առ դատաւորսն, որ լինիցի յաւուրսն յայնոսիկ, եւ քննեալ պատմեսցեն քեզ զդատաստանն։ Եւ արասցես ըստ հրամանին, զոր պատմիցեն քեզ, որք ի տեղւոյն իցեն, զոր ընտրիցէ Տէր Աստուած քո. եւ զգուշասջի՛ր յոյժ առնել ըստ ամենայնի, որպէս աւրինադրեսցի քեզ։ Ըստ Աւրինաց եւ ըստ դատաստանին, զոր ասասցեն քեզ, արասցես եւ մի՛ խոտորեսցիս ի բանէն, զոր պատմեսցեն քեզ, մի՛ յաջ եւ մի՛ յահեակ։ Եւ մարդ ոք, որ առնիցէ հպարտութեամբ առ ի չլսելոյ քահանային, որ կացցէ պաշտել յանուն Տեառն Աստուծոյ քոյ, կամ դատաւորին, որ իցէ յաւուրսն յայնոսիկ, մեռցի մարդն այն։

Տես զի զարհամարհողս քահանայից եւ դատաւորաց զոյգ եցոյց, զի մի է զաւրութիւն Աւրինաց եւ դատաստանի, եւ պարտաւորութիւն նոցա մահ է, զի չանսալ նոցա ոչ այլ ինչ է, եթէ ոչ անհնազանդութիւն Աստուծոյ. եւ արեանն յայտ է դատաստան։