Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՀԱՍԻՑ Ի ԺՈՂՈՎՐԴԵՆԷ ՔԱՀԱՆԱՅԻՑ

Եւ այս են իրաւունք քահանայիցն ի ժողովրդենէն, որք զենուցուն զենլիս. եթէ արջառ իցէ եւ եթէ ոչխար՝ տացէ քահանային զերին, եւ զծնաւտսն, եւ զխախացոցն։ Եւ զպտուղս ցորենոյ եւ զգինւոյ քոյ, եւ զիւղոյ քոյ, եւ զպտուղս կտրոց խաշանց քոց տացես նմա։ Զի զնոսա ընտրեաց Տէր յամենայն ցեղիցն քոց կալ առաջի Տեառն Աստուծոյ քոյ, պաշտել եւ աւրհնել յանուն նորա, նաեւ որդիք իւր զամենայն աւուրս։

Զայս զիրաւունս այժմ ոչ պահեն հաւատացեալք, զոր հարկաւոր էր առաւելուլ քան զԱւրինացն, զի հասարակաց զենմանն աւրինադրէ իբր զայլ պտուղսն, զի ոչ զընծայից զենմանցն է բանդ։

Եւ զայդ եդաք, եթէ ըստ դատաստանի իրաւանց է եւ քրիստոնէից այդոքիւք զքահանայս պատուել։